Hakkımızda

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Üyelerimiz,

Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü olarak, siz değerli üyelerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki metinde yer almaktadır.


DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU SPOR KULÜBÜ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında -kanunun 10.uncu maddesi uyarınca - kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenle, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda dernek üyeleri olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü (Bundan sonra DAG olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir:

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi,  İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi 
DAG; dernek tüzüğünün 2 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmış olan dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek amacı ile ve bu amaca yönelik (aynı tüzüğün 3 numaralı maddesinde açıklanan)  faaliyetleri sebebi ile,  ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile,  DAG’a iletmiş olduğunuz veya DAG’ın dernek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verilerinizi; KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dahilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle gerek kulüp merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, Kanun’un izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, DAG ve DAG ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini, DAG tarafından sunulan faaliyet ve eğitimlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, DAG’ın  faaliyet ve eğitimlerinin belirlenmesi ve uygulanması ve DAG’ın tüzüğünde belirlenen amacını gerçekleştirebilmesi hedefiyle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz DAG tarafından üyelerine farklı kanallarla farklı hizmetler sunabilmek, DAG’ın düzenlediği organizasyon ve eğitimleri duyurabilmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kulübümüzce KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece kulüp amaçlarına ve mevzuata uygun ve amaçla sınırlı olarak; ifa yardımcısı konumundaki 3.kişilere ve gerektiği ölçüde diğer üyelerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Başvuru ve Bilgi Hakkı
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak DAG’a iletmeniz durumunda DAG talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak DAG’a başvurmak sureti ile

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
g) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Telif Hakkı © 2013, Doğa Aktiviteleri Grubu
Bizi sosyal medyada takip edin. Doğa Aktiviteleri Grubu Facebook adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimiz