Hakkımızda

Tüzük - Bölüm 2

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9- (1) Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

(a)           Spor kulübü organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

(b)           Spor kulübü tüzüğünü değiştirmek.

(c)           Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesini oylamak.

(ç)       Spor kulübü organlarını denetlemek ve denetim sonucunda ortaya çıkan haklı sebepler dolayısıyla bunları görevden almak.

(d)           Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.

(e)           Spor Kulübünün aylık aidat miktarının belirlemek.

(f)         Spor Kulübü çalışmaları için hazırlanacak yönerge veya yönetmelikleri görüşmek, onaylamak veya iptal etmek.

(g)           Spor kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, spor kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(ğ)       Yönetim kurulunca spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak düzenlemeleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

(h)           Spor kulübü yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile spor kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

(ı)        Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

(i)         7405 sayılı Kanunun 20nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma, gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.

(j)         Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

(k)           Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek.

(l)         Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek.

(m)         Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(n)           Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.

(o)           Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(ö)       Spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.

(p)           Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.

(r)         Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.

(s)            Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16- (1) Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

(3) Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

(a)           Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

(b)           Spor kulübü tüzüğünde belirtilen hususlarda ve gerekli görülmesi halinde Genel Kuruldan yetki almak.

(c)           Spor kulübünü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek.

(ç)       Spor kulübünün amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

(d)           Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

(e)           Spor kulübünün amacına uygun faaliyet alanlarındaki çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

(f)         Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

(g)           Her faaliyet yılı sonunda spor kulübünün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, hazırlanan bütçe tasarısını, spor kulübünün muhasebesine yönelik iç düzenlemelerine uygun olarak son yılların gelir ve gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirleri, spor kulübünün bünyesinde bulunan spor dallarının harcamaları, yatırım ve onarım ihtiyaçları, keşif ve yapılabilirlik raporlarını Genel Kurula sunmak.

(ğ)       Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek.

(h)           Spor kulübünün bağlı ortaklık ve iştiraklerinin olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir denetim raporlarının sonuç kısmını Genel Kurula sunmak ve olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden 2 (iki) hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere hazır bulundurmak.

(ı)        Olağan toplantının konusu olan hesap dönemine ilişkin amatör ya da profesyonel spor dallarının ayrıntılı gelir/gider tablolarını mevzuat çerçevesinde Genel Kurula sunmak.

(i)         Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçeye göre parasal işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

(j)         Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, spor kulübüne ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

(k)           Spor kulübüne üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

(l)         Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının üye ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri spor kulübünün merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmek.

(m)         Spor kulübünün işlerinin yürütülmesi için idari yapısını oluşturmak ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

(n)           Spor kulübü müzesinin kurulması, korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve yönetimi için gerekli karar ve önlemleri almak.

(o)           Spor kulübünün tutması zorunlu defterleri ile muhasebe kayıtlarını yasal mevzuata uygun olarak tutmak ve düzenli tutulmalarını ve kayıtların zamanında işlenmelerini sağlamak.

(ö)       Mevzuat çerçevesinde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli uyumu sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak, mevzuatın öngördüğü hallerde spor kulübü tüzüğü üzerinde gerekli değişiklikler ile ilgili taslak çalışmayı yaparak ilk yapılacak Genel Kurulun onayına sunmak.

(p)           Sponsorluk anlaşmaları yapmak.

(r)         Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(s)            Spor Kulübü faaliyet alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenlemek.

(ş)        Kulübe hibe, bağış, aidat ve diğer gelirleri toplamak.

(t)         İhtiyaç halinde kulübün yıllık gelir bütçesinin %25’ini aşmamak kaydıyla bütçeyi sportif faaliyetler ve kulüp sporcularının desteklenmesi için kullanmak

(u)           Spor Kulübü içindeki faaliyet alanlarında (dağcılık, doğa sporları vb.) veya sosyalleşme amaçlı etkinliklerin organize etmek ve denetimini yapmakla sorumludur. Bu denetimlerde aksaklıklar görüldüğü takdirde, öncelikle ilgili birimi uyarır, aksaklıkların giderilmesi, için bir süre tanır. Giderilmediği görüldüğünde yenilenmesine karar verir. Spor Kulübünün etkinliklerinin oluşturulması veya denetlenmesi için sorumlu üye atayabilir, kurullar oluşturabilir.

(ü)       Kulüp Başkanı Spor Kulübünün tüm çalışmalarından birinci derecede sorumludur.

Denetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 18- (1) Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 19- (1) Denetim Kurulu; spor kulübünün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar.

(2) Denetim Kurulu üyelerine, denetim faaliyeti ile sınırlı olmak üzere her türlü bilgi, belge ve kayıtların spor kulübü yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile Denetim Kurulu üyelerinin yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Teknik Kurulun Oluşumu

MADDE 20- (1) Teknik Kurul 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir. Teknik Kurula seçilecek üyelerin kulüpte en az 3 yıllık üyeliklerinin olması zorunludur.

(2) Teknik Kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunda sırasıyla yedek üyeler çağrılır.

Teknik Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 21- (1) Teknik Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

(a)           Teknik Kurul en az ayda bir kez olmak üzere toplanarak, görevleriyle ilgili konuları, iş planını ve benzeri hususları görüşür, gözden geçirir ve gerekli hallerde düzenlemeler yapar.

(b)           Teknik Kurul kulübün faaliyet alanlarıyla ilgili teknik konularda görüş oluşturur, gerekli tavsiye kararlarını alır ve yönetim kuruluna sunar. Tüm üyeleri ilgilendiren konularda herkese açık görüş ve tavsiyelerde bulunur.

(c)           Türkiye içinde ve Türkiyeli dağcıların ilgi alanında bulunan yurtdışında bulunan dağ, yürüyüş, tırmanış ve dağcılık rotalarının gruplandırılması, derecelendirilmesi. Gerektiğinde bu sınıflandırılmaların revize edilmesi veya yenilerinin eklenmesi.

(ç)       Üyelere, kendi bilgi ve tecrübelerine uygun olacak seviyede rota veya faaliyetlerin önerilmesi. Oluşturulan dağ sınıflandırma tablosunun bu konuda rehber olarak kullanılması.

(d)           Eğitim içeriklerinin belirlenmesi, eğitmenlerin hazırlayacağı eğitim materyallerinin kontrol edilmesi ve gerekli hallerde düzeltme önerilerinde bulunulması.

(e)           Eğitmenlerle ilgili kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun şekilde yıllık eğitim planının yapılması.

(f)         Eğitimlerin değerlendirilmesi ve gerekli hallerde düzeltici veya hataları önleyici kararların alınması.

(g)           Düzenlenecek kulüp veya bireysel faaliyetlere ilişkin görüş veya tavsiye verilmesi.

Spor Kulübünün Gelirleri, Giderleri ve Çalışma Dönemi

MADDE 22- (1) Spor kulübü, tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

(a)           Üye aidatları. Üyelerden giriş ödentisi olarak 900 TL; aylık aidat ücreti olarak 75 TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

(b)           Gerçek ve Tüzel kişilerin bağışları, yardımları, vasiyet ve benzeri gelirler,

(c)           Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ayni ve nakdi yardımlar,

(ç)       Sponsorluk gelirleri

(d)           Sporcu transferlerinden alınan ücretler

(e)           Sporcu yetiştirme tazminatları

(f)         Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

(g)           Faaliyetlere katılım bedelleri

(ğ)       Müsabaka hâsılatları

(h)           Yayın gelirleri

(ı)        Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden ve mal varlıklarından elde edilen gelirler

(i)         Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

(j)         Reklam gelirleri

(k)           Kira gelirleri

(l)         Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

(m)         Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

(n)           Finansman gelirleri

(o)           Öz sermaye katkıları

(ö)       Diğer benzeri gelirler

(2) Spor Kulübünün başlıca giderleri burada yazılı olan giderlerle sınırlı olmamak kaydıyla şu şekildedir:

(a)           Spor Kulübünün düzenlediği eğitim ve eğitim amaçlı faaliyetlerde, eğitmenlerin masrafları,

(b)           Spor Kulübü, Genel Kurul kararı olsa dahi üyelerine ya da üçüncü kişilere hiçbir şekilde borç, kredi vs. veremez.

(c)           Spor Kulübünün organlarında yer alan üyelere maaş, huzur hakkı vb. adlar altında hiçbir ödeme yapılamaz.

(ç)       Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla belirli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için ve yasal zorunluluklara uyularak üçüncü kişilere ücret karşılığında iş yaptırılabilir.

(3) Spor kulübünün Çalışma Dönemi;

(a)           Spor Kulübünün çalışma dönemi iki olağan Genel Kurul arasındaki süreyi kapsar.

(b)           Spor Kulübü faaliyetlerini Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yürütür.

 

(c)           Spor Kulübü bütçesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu bütçe bölümleri arasında aktarma yapabilir. Uygulanan bütçenin takip eden Genel Kurulda ibra edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu ayrıca yeni dönem için bir taslak bütçeyi Genel Kurula sunar ve onay ister.

 

Devamı için tıklayın...

Telif Hakkı © 2013, Doğa Aktiviteleri Grubu
Bizi sosyal medyada takip edin. Doğa Aktiviteleri Grubu Facebook adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimiz