Hakkımızda

Tüzük - Bölüm 1

 

DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

 

Spor Kulübünün Adı, Merkezi ve Kurucu Üye Listesi

MADDE 1- (1) Spor kulübünün adı DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU Spor Kulübüdür. Merkezi İstanbul’dur.

Spor Kulübünün Renk ve Amblemi

MADDE 2- (1) Spor kulübünün renkleri turuncu ve beyazdır. Spor kulübünün amblemi EK-1’de gösterilmektedir.

Spor Kulübünün Amacı

MADDE 3- (1) Spor kulübü, bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

(2) Her türlü doğa sporları kapsamında ülkemizin doğa güzelliklerini gezip görerek ve araştırarak, korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyetler ve eğitimler düzenlemektir.

(3) Spor kulübü doğaya zarar verici faaliyetler içinde bulunmaz.

(4) Spor kulübü siyasetle uğraşmaz.

Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 4- (1) Spor kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

(a)           Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.

(b)           Spor faaliyetleri düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

(c)           Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

(ç)       Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak ile internet sitesi ve diğer yazılı ve görsel iletişim araçlarını kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

(d)           Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.

(e)            Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.

(f)         Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.

(g)           Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak.

(ğ)       Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

(h)           Spor kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal açmak, müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri tesisler kurmak ve işletmek.

(ı)        Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

(i)         Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.

(j)         Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak ve gerekli izin alınarak spor kulüplerinin kurabileceği tesisleri kurmak.

(k)            Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

(l)         Spor kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer spor kulüpleriyle veya dernek, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

(2) Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübünün başlıca faaliyet alanları aşağıdakilerdir:

(a)           Trekking

(b)           Doğa yürüyüşleri

(c)           Kampçılık

(ç)       Dağcılık

(d)           Kaya tırmanışı

(e)           Yapay duvar tırmanışı / Bouldering

(f)         Yamaç paraşütü

(g)           Rafting

(ğ)       Dağ bisikleti

(h)           Kanyoning

(ı)        Kayak disiplinleri

(i)         Yüzme

(j)         Mağaracılık

(k)            Sualtı sporları

(3) Üyelerin genel bilgi, yetenek ve eğitimlerine bağlı olarak, doğa sporları sırasında gerçekleşebilecek kaza durumlarında ve gerekli görülen diğer hallerde yetkili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde, Arama-Kurtarma ve İlk Yardım faaliyetlerinde bulunmak.

(4) Spor kulübü, bu konularda kâr ve spekülasyon amacı olmaksızın taşınmaz mal alımı ve satımı yapabilir, taşınır ve taşınmaz mal kiraya verebilir, gerekli ve zorunlu işlemleri yaparak ve izin alarak işletme açabilir. Spor Kulübü, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.

Üyelik koşulları ve Türleri, Üye Olma Hakkı, Üyelik Başvurusunun Reddi Sebepleri, Üyelik İşlemleri

MADDE 5- (1) Üyelik türleri; asil üyelik ve onur üyeliğidir.

(a)           Asil üye, fiil ehliyetine sahip kişiler, 18 yaşını bitirmiş ve Spor Kulübü tüzüğünü benimsemiş kişiler spor kulübüne üye olma hakkına sahiptir.

(2) Onur üyesi, asil üyelik vasıflarını taşıyan ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile üyeliğe hak kazanan, kulübe önemli katkıları olmuş veya olabilecek kişilerden seçilir. Spor kulübünün amaçları doğrultusunda etkinliklere aktif olarak katılmayı amaçlayan, bunun için gerekli niteliklere sahip ve spor kulübüne üyeliğine engel hali bulunmayan herkes üye olabilir. Hiç kimse spor kulübüne üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

(3) Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Karar, başvuru sahibine kabul ya da ret olarak otuz gün içinde yazılı ya da elektronik posta yoluyla bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(4) Üyeler, üyeliğe kabul kararlarını takip eden ilk 6 (altı) aylık süre içinde toplanacak olağan veya olağanüstü genel kurulda kulüp organlarına seçilme hakkına sahip değildirler.

(5) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(6) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

(7) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

(8) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde spor kulübünün bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 6- (1) Spor kulübü üyeleri ilgili mevzuat ve spor kulübü tüzüğü hükümleri ile spor kulübü organlarının kararlarına uymakla ve spor kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.

(2) Üyeler bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık üyelik aidat tutarını giriş ödentisi olarak öderler.

(3) Tüzüğe aykırı davranmamak ve Spor Kulübü demirbaşı niteliğindeki faaliyet malzemelerini özenli kullanmak ve faaliyet sonrasında zamanında Yönetim Kuruluna iade etmekle yükümlüdürler.

(4) Spor kulübü asil üyeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar asaleten kullanılır.

(5) Üyelerin genel kurullara katılabilmeleri için aidat borçlarının olmaması gerekir.

(6) Asil üyelere, Spor kulübünde üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilebilir.

(7) Onur üyelerinin seçme ve seçilme hakları yoktur ve aidat ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır ancak diledikleri takdirde aidat ödeyebilir veya kulübe bağışta bulunabilirler.

Üyelikten Çıkma

MADDE 7- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Çıkarılma işlemlerine itiraz

MADDE 8- (1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

(a)           Spor kulübü tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

(b)           Spor kulübü aleyhine çalışma yapmak.

(c)           Doğa sporlarının genel ahlaki ve insani prensip ve genel kabul görmüş kurallarına aykırı hareket etmek.

(ç)       Doğaya ne şekilde olursa olsun zarar verici faaliyet veya organizasyon içinde bulunmak.

(d)           Gerek kulüp içinde, gerekse kulüp dışında sporcuya yaraşmayan; dostluk, kardeşlik, dürüstlük, yardımlaşma gibi öğeleri hiçe sayarak kulüp içindeki ahengi bozmak.

(e)           6 (altı) ay veya daha uzun süre aidat ödememek.

(f)         Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

(g)           Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenlerin bu görevlerinin sona ermesi.

(ğ)       Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, yönetim kuruluna ilgili üyeyi üyeliğini sonlandırma yetkisi doğurur. Spor kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

(3) Üyelikten çıkarılan kişi ilgili kararın kendisine tebliğini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde itirazını Yönetim Kuruluna sunabilir. İlgili itiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Bu süreçte kişinin üyeliği ve üyelikten kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri devam eder.

Spor Kulübünün Organları

MADDE 9- (1) Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir:

(a)           Genel Kurul.

(b)           Yönetim Kurulu.

(c)           Denetim Kurulu.

(ç)       Teknik Kurul

(2) Spor kulübü; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara yukarıda belirtilen organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Genel Kurulun Oluşumu, Toplanma Zamanı ve Yeri

MADDE 10- (1) Genel kurul, spor kulübünün en yetkili karar organı olup spor kulübüne kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Genel kurul;

(a)           Her iki yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte olağan toplanır.

(b)           Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya spor kulübü üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

Genel Kurulun Çağrı Usulü

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, Spor Kulübü tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isim listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı, elektronik posta veya yazılı bildirim yöntemlerinden biriyle bildirilir. Ayrıca Spor Kulübü üyelerinin haberleşme e-posta grubu olan dag-iletisim@googlegroups.com adresine ve Spor Kulübünün resmi web sitesi olan www.dag.org.tr ana sayfasında ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

(2) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

MADDE 12- (1) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(4) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(5) Başkanlık divanı, Genel Kurulun düzeninin sağlanması ve korunmasında, görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesinde, önerilerin sunulmasında, görüşme ve tartışma ve oylamalardaki demokratik esaslara bağlı kalınmasında yasa ve tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla takdir yetkisine sahiptir.

(6) Spor kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(7) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

(8) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(9) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

(10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(11) Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 13- (1) Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

MADDE 14- (1) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

 Devami için tıklayın...

Telif Hakkı © 2013, Doğa Aktiviteleri Grubu
Bizi sosyal medyada takip edin. Doğa Aktiviteleri Grubu Facebook adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimiz